Multi-omics reveal differentiation and maintenance of dimorphic flowers in an alpine...
Mingjia Zhu, Zhenyue Wang, Yongzhi Yang, et al.