Functional relationship between woody plants and insect communities in response to Bu...
Zhuang Wang, Lijuan Zhao, Jiaqi Liu, et al.